Άριστον Εθελοντική Εργασία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 46 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα, 05/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της ΑΡΙΣΤΟΝ Κοιν.Σ.Επ, Μ. Μπότσαρη 112, η Διοικούσα Επιτροπή αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

Και κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία και οποία και περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης εκδηλώσεων που θα λάβει χώρα κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2017 και ειδικότερα στις 14/06/2017, 21/06/2017, 28/06/2017, 12/07/2017, 19/07/2017, 26/07/2017, 09/08/2017, 16/08/2017,23/08/2017, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, και της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της ΑΡΙΣΤΟΝ Κοιν.Σ.Επ (download)