Άρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 27 Μαρτίου ημέρα Τρίτη του έτους 2017 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας από τα κάτωθι μη μέλη:

Γιαρένης Πελοπίδας, Γρηγοριάδης Χρήστος, Minzatu Εcaterina, Χότζα Δέσποινα Γεωργία, Χότζα Μαρία, Αθηνά Παπαδοπούλου, Ελένη Γαλάνη, Καρδακάρης Κωνσταντίνος, Σαμαρά Ελένη, Πεϊδου Σημέλα, Γρηγορίου Γρηγόριος, Ιωαννίδης Βασίλειος και Νίτσα Μαρία,

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία και περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 30 & 31 Μαρτίου 2018 περί των ωρών 22:00 και 05:30 στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.,της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος………………………………
Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας………………………………….
Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας……………………………

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της “ΑΡΠΑ” Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν