Άρτεμις

Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, ανήκει στην κατηγορία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Κοινωνικού Συλλογικού Σκοπού, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Eίναι μία από τις πρώτες επιχειρήσεις τέτοιου τύπου στην Ελλάδα, με πεδία δραστηριότητας, 1ον την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων, 2ον τη δημιουργία δικτύου παροχής υπηρεσιών προβολής και υποστήριξης τοπικών παραγωγών, καθώς και 3ον την πώληση των προϊόντων τους σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.

Πιο συγκεκριμένα και με βάση το καταστατικό της, οι σκοποί της ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

1. Γεωργικές καλλιέργειες.

2. Μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων όπως η παραγωγή αρωματικών ελαίων.

3. Πώληση και προώθηση αγροτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

4. Ανάπτυξη και Παροχή Προηγμένων Ηλεκτρονικών Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Κατάλογος Προμηθευτών, Ηλεκτρονικό Κατάστημα κ.λ.π.), για την προβολή, προώθηση και πώληση τοπικών προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας και όλης της Ελλάδος στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και την προβολή παραδοσιακών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων.

5. Δημιουργία επισκέψιμων αγροτεμαχίων με σκοπό την απρόσκοπτη πληροφόρηση των εν δυνάμει γεωργών.

Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού, διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

Tην προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
Tην πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου.
Tην χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του.
Tην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.”

Κοίλα Κοζάνης
Εξυπηρέτηση Πελατών – Πληροφορίες: info@artemishellas.com Τμήμα Πωλήσεων: sales@artemishellas.com
http://artemishellas.com/

Did you like this? Share it: