Αμφίπολη

Η Αμφίπολη Κοινωνία Κοιν.σ.επ είναι ο κοινωνικός συνεταιρισμός που ιδρύθηκε από άτομα Δημότες του Δήμου Αμφίπολης

1.Σκοπός της Κοινωνικής Επιχείρησης είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

2. Ειδικότερα, σκοπός της Κοινωνικής Επιχείρησης είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών του η Κοινωνική Επιχείρηση μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Κοιν.Σ.Επ μπορεί στα πλαίσια του σκοπού της:

α) Να λειτουργεί χώρους ενημέρωσης , χώρους ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, χώρους προβολών και γενικά χώρους τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και συλλογικών πολιτιστικών λειτουργιών.
β) Να διοργανώνει σεμινάρια, προγράμματα, συνέδρια, εκθέσεις και γενικά δημόσιες ενημερωτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις διάδοσης και προώθησης των σκοπών της.
γ) Να συνεργάζεται με φορείς και οργανισμούς , συλλογικότητες, σωματεία και οργανώσεις, συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όμοιων ή συναφών με το δικό της σκοπό ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του σκοπού της.
δ) Να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων .
ε) Να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να διαχειρίζεται προγράμματα έργων – μελετών στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων των Ελληνικών Υπουργείων και Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις.
στ) Να συνεργάζεται με άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις με αντικείμενο, ενδεικτικά την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας.
ζ) Να εντάσσεται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Τηλέφωνο 2324350215,6994303222
Email info@amfipoli-koinwnia.koinsep.info
Ιστότοπος http://amfipoli-koinwnia.koinsep.info

Did you like this? Share it: