Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 18 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Φεβρουαρίου του έτους 2018 και ώρα 12:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 05 Σεπτεμβρίου 2017, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη.

Μετά την προφορική εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.:

Γιαρένης Πελοπίδας, Γρηγοριάδης Χρήστος, Βαγγελινός Περικλής, Χότζα Δεσποινα Γεωργία, Χότζα Μαρία, Παλαιολόγου Βασίλειος και Γαλάνη Ελένη.

Και κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία και περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης εκδήλωσης με γενικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα λάβει χώρα την 27ην Φεβρουαρίου 2018 περί των ωρών 22:30 και 04:00 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου
Γεώργιος Δερμεντζόγλου
Κεκελέκης Κωνσταντίνος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της “ΑΡΠΑ” Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: