Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΘΕΜΑ 1: Πρόσκλησης καλλιτέχνη
ΘΕΜΑ 2: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 21 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2019 και ώρα 11:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της πρόσκληση καλλιτέχνιδος και τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών, για εθελοντική προσφορά στις 24 Ιανουαρίου του έτους 2019 και

αποφασίζεται ομόφωνα

ΘΕΜΑ 1: Πρόσκλησης καλλιτέχνη.

Η πρόσκληση της καλλιτέχνιδος Κας. Μπεζαντάκου Στυλιανής, για την καλλιτεχνική της αλλά και εθελοντική της παρουσία 24 Ιανουαρίου του έτους 2019.

Από το σύνολο των εσόδων, ένα μέρος θα καλυφτούν όλα τα έξοδα διαφόρων τεχνικών ειδών και υλικών και τα υπόλοιπα θα απόκτηση υλικοτεχνικών μέσων εκμάθησης μουσικής που είναι απαραίτητα στην καλύτερη λειτουργία της ΚοινΣΕπ.

ΘΕΜΑ 2: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Εθελοντές – μη μέλη, Λάμπρου Στυλιανός, Δεληβός Παναγιώτης, Σαχινίδης Παναγιώτης, Merdicu Dhimitri, Τασιούνη Δήμητρα Θεοδώρα, Δεμερτζόγλου Ηλίας, Αθανασιάδου Ελένη, Δέσποινα Γεωργία Χότζα, Καραμπετάκης Νικόλαος, Τσακμάκας Σταύρος, Ηλιάδης Ελευθέριος, Ducellari Nikolais και Καρακώστα Ελένη.

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδήλωσης με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες, που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 24η Ιανουαρίου του έτους 2019 περί των ωρών 22:00 με 04:00, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, της οποίας η πρόσκληση του καλλιτέχνη και η τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών με το πρακτικό αυτό, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος
Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας
Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν