Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 46 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών.
Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Μαρτίου ημέρα  Παρασκευή του έτους 2019 και ώρα 14:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη μελών της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ Νικητοπούλου Ευαγγελία, Rode Iana, Σίσκου Χριστίνα, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Καρατζάς Ιωάννης, Ιλερής Απόστολος και Χατζηνικολάου Ευθυμία κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, αποφασίζεται

oμόφωνα η αποδοχή της προσφοράς των άνω αναγραφέντων η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβει χώρα την 23η Μαρτίου 2019, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ.

ΘΕΜΑ 2: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Εθελοντές – μη μέλη, Νικητοπούλου Ευαγγελία, Rode Iana, Σίσκου Χριστίνα, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Καρατζάς Ιωάννης, Ιλερής Απόστολος, Χατζηνικολάου Ευθυμία, Ηλιάδης Λευτέρης, Αθανασιάδου Ελένη, Καρακώστα Ελένη, Χότζα Δέσποινα Γεωργία, Λάμπρου Στυλιανός, Δεληβός Παναγιώτης, Ducellari Nikolais, Καραμπετάκης Νικόλαος, Χότζα Μαρία, Nanaj Aleksandros, Μπουλγουρτζής Γιώργος, Δρούτσας Κωνσταντίνος, Μπότσαρη Φανή, Μπαλάνος Κωνσταντίνος, Mitre Dionys Alexantri. Παπαδόπουλος Λυσίμαχος.

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες λάβει χώρα την 30η Μαρτίου 2019, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ περί των ωρών 22:00 με 04:00.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Τα μέλη :Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος

Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας

Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: