ΑΡΠΑ Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 01 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο του έτους 2017 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας από τα κάτωθι μη μέλη:

Γιαρένης Πελοπίδας, Γρηγοριάδης Χρήστος, Χότζα Δέσποινα Γεωργία, Χότζα Μαρία, Οικονόμου Θωμάς, Ελένη Γαλάνη, Ιωαννίδης Βασίλειος, Βάγια Εφραιμίδου, Ιωάννης Ιωάννου, Βηθλεέμ (Βέτα) Χρυσάφη.

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία και περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 08 και 09 – 12 – 2017 περί των ωρών 22:00 και 05:00 στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.,της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος
Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας
Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν