Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 50 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 02 Μαΐου 2019 ημέρα  Πέμπτη του έτους 2019 και ώρα 20:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Αποφασίζεται κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, ομόφωνα

η τοποθέτηση των άνω αναγραφέντων εθελοντών – μη μελών.

Εθελοντές – μη μέλη:

Κοστελίδου Ειρήνη, Νικητοπούλου Ευαγγελία, Σίσκου Χριστίνα, Ιλερής Απόστολος, Ηλιάδης Λευτέρης, Καρακώστα Ελένη, Ducellari Nikolais, Χατζηνικολάου Ευθυμία, Χότζα Δέσποινα Γεωργία, Λάμπρου Στυλιανός, Καραμπετάκης Νικόλαος, Μπουλγουρτζής Γιώργος, Φούσκας Κωνσταντίνος Δεληβός Παναγιώτης, Μπότσαρη Φανή, Mitre Dionys Alexantri, Παπαδόπουλος Λυσίμαχος, Καϊντατζής Θεράπων, Χότζα Μαρία,

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες λάβει χώρα την 4η Μαΐου 2019, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ περί των ωρών 23:00 με 03:00.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Τα μέλη:

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος
Γεώργιος Δερμεντζόγλου: Ταμίας
Κεκελέκης Κωνσταντίνος: Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: