Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 03 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2018 και ώρα 15:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες:
Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος, Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας εκδήλωσης, από τα κάτωθι μη μέλη:

Γιαρένης Πελοπίδας, Γρηγοριάδης Χρήστος, Χότζα Μαρία, Οικονόμου Θωμάς, Ελένη Γαλάνη, Ιωαννίδης Βασίλειος, Βάγια Εφραιμίδου. Χότζα Δέσποινα Γεωργία

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία και περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης εκδήλωσης με διάφορες γενικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 5 και 6 Ιανουαρίου 2018 περί των ωρών 22:30 και 04:30 στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.

Την αποδοχή και το πρακτικό αυτό το αναρτούμε στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου

Ταμίας: Γεώργιος Δερμεντζόγλου

Γραμματέας: Κεκελέκης Κωνσταντίνος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: