Αστερίας

“Οι σκοποί της Κοιν.Σ.Επ. «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

1.Καθαριότητα κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων με χρήση κάθε αναγκαίου μέσου.

2.Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.

3.Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών και μεταφορά τους στους χώρους υγειονομικής ταφής ή σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.

4.Πλύσιμο και απολύμανση κάδων.

5.Οδοκαθαρισμό (σκούπισμα, πλύσιμο οδών, αλσών, πλατειών, παιδικών χαρών, λιμένα, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και με την δυνατότητα μηχανικών μέσων (π.χ. σκούπα, σάρωθρα κλπ).

6.Καθαρισμό κτιρίων, ιδιωτικών και δημοσίων (δημοτικών κτιρίων, σχολείων, δημ. υπηρεσιών, παιδικών σταθμών κλπ).
7.Απολύμανση εξωτερικών και εσωτερικών των κτιρίων χώρων.

8.Αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών φυσικού περιβάλλοντος λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών (πτώσεις δέντρων-κλαδιών, διαρροές αρδευτικών δικτύων κ.α).

9.Συμμετοχή σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα για το αστικό και περιαστικό περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

10.Ανάληψη καινοτόμων δράσεων για το αστικό περιβάλλον, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης”.

Did you like this? Share it: