Γενική Συνέλευση Gustus

Στην Καλαμάτα σήμερα, Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:35, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Κοιν. Σ. Επ. «gustus», η οποία αποτελείται από τους: Γαλάτη Φλώρα, Σταυρίδη Αλέξανδρο Βασίλειο, Ιωάννη Ταμπάρη , Χρύσα Νικηφόρου και Βασιλική Μέντη, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της όπως έχουν προκύψει από την σύσταση της, στην έδρα η οποία βρίσκεται στα Αρφαρά στον Ν. Μεσσηνίας.

Παρόντες : Γαλάτη Φλώρα, Σταυρίδη Αλέξανδρο Βασίλειο, Ιωάννη Ταμπάρη , Χρύσα Νικηφόρου και Βασιλική Μέντη.

Υπαρχούσης πλήρους και νόμιμης απαρτίας, η συνεδρίαση προχωρεί στην συζήτηση κι στην λήψη αποφάσεων στα εξής κάτωθι θέματα: (Download)

Did you like this? Share it: