Εκάτη

Η Κοιν.Σ.Επ. «Η ΕΚΑΤΗ» έχει συσταθεί με βάση το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με Α.Μ.Κ.Ε του Μητρώου Κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Είναι Συλλογικού – Παραγωγικού σκοπού και επιδιώκει την προώθηση:

της απασχόλησης και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού
της συλλογικότητας και εξυπηρέτηση του συλλογικού οφέλους
της τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής
με την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως: Περιβάλλον, Οικολογία, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Παροχές Κοινής Ωφέλειας, κ.ά.

Για τους σκοπούς της η «ΕΚΑΤΗ» μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Η λειτουργία της διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α)την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β)την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, σε δημιουργική βάση
γ)τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,
δ)την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Η εποπτεία από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων της Κοινωνικής Οικονομίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και το Ειδικό Επιστημονικό επιτελείο των Μελών της, καθιστούν την Κοιν.Σ.ΕΠ. «ΕΚΑΤΗ» έναν αξιόπιστο εταίρο για συνεργασία, που προάγει την κοινωνική απασχόληση και εξυπηρετεί αποκλειστικά την ευημερία της κοινωνίας, μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη για το περιβάλλον.

Did you like this? Share it: