Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχής Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Οκτωβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.:

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.:

Παραπάνη Ζαχαρία, Μπόϊκος Χρήστος-Καλλίνικο, Μαύρου Μαρία, Καλαϊτζή Βασιλική, Τσακαλίδη Νικόλαου, Παπάζογλου Νικόλαου, Παπάζογλου Χριστίνας, Κοταρίδη Κωνσταντίνου, Βλαϊκούδη Άγγελου, Σαρμής Γεώργιος, Σιρίδου Μαρία, Καλτσούνη Ηλία, Κότιου Κωνσταντίνου, Αλάμπεης Δημήτρης, Ζλατίντσης Παντελής, Γεωργάκης Ιωάννης, Ευα;γγέλου Δυονύσιος, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Παναγιώτου Δυονύσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Μιχαηλίδου Ελένη, Αμπουσικέ Νάντια – Κωνσταντίνα, Κουκουλάκης Χρήστος, Χρηστοφορής Στυλιανός, Τριανταφυλλίδης Δημήτριος, Αγγελίδης Μάξιμος, Χαλκιάς Νικόλαος, Αμητσάς Δημήτριος, Σαλαβράκος  Διονύσιος και Τριανταφύλλου Αναστάσιος, Μπαμπάρης Ιωάννης, Παλαπέλας Ηλίας, Σακελλαροπούλου Χαρά και Κυρτσούδης Νεκτάριος,

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.,

αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες, επίσης εκπαίδευση, εκμάθηση όπως και πρακτική εξάσκηση, που θα λάβουν χώρα τις μέρες 02-03-04-05-06 και 07 Οκτωβρίου 2018 , μεταξύ των ωρών 22:00 και 01:00 στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: