Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 19 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 29 Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα 31 Δεκεμβρίου 2018, 01, 04, 05 και 06 Ιανουαρίου 2019.

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά των: Μπαλάσκας Αθανάσιος και Σιρίδου Μαρία περί των ωρών 14:00 έως 18:00 και Τριανταφυλλίδης Δημήτριος, Παπάζογλου Νικόλαος και Κοταρίδης Κωνσταντίνος περί των ωρών 21:00 έως 01:00
Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Σάρμης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Παρασκευή 04 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Καλτσούνης Ηλίας, Κότιος Κωνσταντίνος, Μιχαηλίδου Ελένη, Σιρίδου Μαρία, Μουμιάδου Αναστασία  περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Σάββατο Αμήτσας Δημήτριος, Σαλαβράκος  Διονύσιος, Τριανταφύλλου Αναστάσιος,  Σιρίδου Μαρία, Μουμιάδου Αναστασία και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Κυριακή 05 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Αλάμπεης Δημήτριος, Ζλατίντσης Παντελής και Μαύρου Μαρία,

αποφασίζεται ομόφωνα η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφεται

στο Θέμα 1.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας

Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν