Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 20 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 07 Ιανουαρίου του έτους 2018 και ώρα 13:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα ημέρα Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019, έως και Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.

Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Σάρμης Γεώργιος, Βλαϊκούδης Άγγελος και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Γιωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσης, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Μουμιάδου Αναστασία περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μιχαηλίδου Ελένη, Μαρία Σιρίδου, Μοσχοτόγλου Στέλιος, Παππάς Νίκος και Αρτεμιάδης Ιωάννης περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Κότιος Κωνσταντίνος, Καλτσούνης Ηλίας, Μουμιάδου Αναστασία, Σιρίδου Μαρία και Μαύρου Μαρία – περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 των: Σαλαβράκος Διονύσης, Αμήτσας Δημήτριος, Τριανταφύλλου Αναστάσιος, Αναστασία Μουμιάδου, Μαρία Μαύρου και Σιρίδου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Αλάμπεης Δημήτριος, Ζλατίντσης Παντελής και Μαύρου Μαρία,

αποφασίζεται ομόφωνα η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφεται στο Θέμα 1.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: