Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μέλους.
Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Ιανουαρίου του έτους 2019 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των 2 (δύο) Θεμάτων.

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, Ασπρούδης Χρήστος και Δουκάκη Ελευθερία, κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.,

αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 23, 24, 25, 26 και 27 Ιανουαρίου 2019 περί των ωρών 18:30 και 21:30 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες αλλά όπως επίσης και εκπαίδευση, εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, σε άτομα Κοινωνικά ευάλωτα αλλά, καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα 22 έως 27 Ιανουαρίου 2019.

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Σάρμης Γεώργιος, Βλαϊκούδης Άγγελος και Μουμιάδου Αναστασία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Γιωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσης, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος και Μουμιάδου Αναστασία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μιχαηλίδου Ελένη, Σιρίδου Μαρία, Μοσχοτόγλου Στυλιανός, Παππάς Νικόλαος, Αρτεμιάδης Ιωάννης και Μιχαηλίδου Ελένη περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Κότιος Κωνσταντίνος, Καλτσούνης Ηλίας, Μουμιάδου Αναστασία, Σιρίδου Μαρία και Μαύρου Μαρία περί των 21:00 έως 01:00,
Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Σαλαβράκος Διονύσης, Αμήτσας Δημήτριος, Τριανταφύλλου Αναστάσιος, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Μαρία Μαύρου και Σιρίδου Μαρία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00 και
Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μαρία Μαύρου, Ζλατίντσης Παντελής και Αλάμπεης Δημήτριος.

αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των εθελοντών μη μελών, όπως αναγράφεται στο Θέμα 1 και η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφεται στο Θέμα 2.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας

Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: