Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 24 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 11 Φεβρουαρίου του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του Θέματος.

Μετά την ολοκλήρωσή του αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της προσφοράς εθελοντών – μη μελών τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 12, 13, 14, 15, 16 και 17 Φεβρουαρίου, περί των ωρών 21:00 και 01:00 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μανελίδου Γεωργία, Κουραντζής Γεώργιος, Μουμιάδου Αναστασία και Σιρίδου Μαρία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Σακελλαροπούλου Χαρά, Παλαπέλλας Ηλίας, Γιωτάκος Γεώργιο και Μπαλάσκας Αθανάσιος, Μαύρου Μαρία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μιχαηλίδου Ελένη, Σιρίδου Μαρία, Μοσχοτόγλου Στυλιανός, Παππάς Νικόλαος και Αρτεμιάδης Ιωάννης περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Κότιος Κωνσταντίνος,
Καλτσούνης Ηλίας, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Σιρίδου Μαρία και Μαύρου Μαρία περί των 21:00 έως 01:00,
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Παπάζογλου Νικόλαος, Παπάζογλου Χριστίνα, Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Μουμιάδου Αναστασία, Μαρία Μαύρου, Σιρίδου Μαρία και Τσακαλίδης Νικόλαος περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μουμιάδου Αναστασία, Αλάμπεης Δημήτριος και Ζλατίντσης Παντελής περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.
Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων
Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: