Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μέλους.
Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 18 Φεβρουαρίου του έτους 2019 και ώρα 17:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μέλους.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά του παρακάτω μη Μέλους της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ Χαράλαμπου Βασίλη, κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς του η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 19 έως και 24 Φεβρουαρίου 2019 περί των ωρών 17:00 και 19:30 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα 19 έως και 24 Φεβρουαρίου 2019.

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Θεοφυλακτίδης Απόστολος, Μαρκόπουλος Ιωάννης, Τόλιας Δημήτριος, Σιρίδου Μαρία και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Γεωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσιος, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσιος, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Μιχαηλίδου Ελένη, Σιρίδου Μαρία, Κουλουλάκης Χρήστος και Χριστοφόρης Στυλιανός περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σύρπας Νικόλαος, Καλλιφατίδης Δημήτριος, Μαύρου Μαρία και Μπαλάσκας Αθανάσιος περί των ωρών 15:00 έως 16:00 και 21:00 έως 01:00.

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σαλαβράκος Διονύσιος, Αμήτσας Δημήτριος, Τριανταφύλλου Αναστάσιος, Μουμιάδου Αναστασία, Μαύρου Μαρία και Μπαμπούση Γλυκερία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Βλαϊκούδης Άγγελος, Σάρμης Γεώργιος και Μουμιάδου Αναστασία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των εθελοντών μη μελών, όπως αναγράφεται στο Θέμα 1
και η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφεται στο Θέμα 2.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας

Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: