Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 26 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μέλους.
Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 25 Φεβρουαρίου του έτους 2019 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μέλους.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, Χαράλαμπου Βασίλη, Σακκά Απόστολου και Καρανικόλα Κωνσταντίνου, κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.,

αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ τις μέρες 26 Φεβρουαρίου έως και 03 Μαρτίου 2019 περί των ωρών 17:00 και 19:30 και 21:00 έως 01:00 περίπου.

Του Χαράλαμπου Βασίλειου από Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 έως και Κυριακή 03 Μαρτίου 2019 περί των ωρών 17:00 έως 19:30 ,

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σακκάς Απόστολος, Καρανικόλας Κωνσταντίνος, Σιρίδου Μαρία και Μουμιάδου Αναστασία περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Μπαλάσκας Αθανάσιος, Μαύρου Μαρία, Μοσχοτόγλου Στυλιανός, Παππάς Νικόλαος και Αρτεμιάδης Ιωάννης, και περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Μιχαηλίδου Ελένη, Σιρίδου Μαρία, Σακελλαροπούλου Χαρά, Παλαπέλλας Ηλίας, Γιωτάκος Γεώργιος, περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Κότιος Κωνσταντίνος, Καλτσούνης Ηλίας, Σιρίδου Μαρία, Μαύρου Μαρία και Μουμιάδου Αναστασία περί των ωρών 15:00 έως 16:00 και 21:00 έως 01:00.

Σάββατο 02 Μαρτίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Παπάζογλου Νικόλαος, Παπάζογλου Χριστίνα, Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Σιρίδου Μαρία και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

Κυριακή 03 Μαρτίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Αλάμπεης Δημήτριος, Ζλατίντσης Παντελής και Μουμιάδου Αναστασία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των εθελοντών μη μελών, όπως αναγράφεται

στο Θέμα 1 και η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφεται
στο Θέμα 2.
Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας

Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: