Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 26 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μέλους.
Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 11 Μαρτίου του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μέλους.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά του παρακάτω μη Μέλους της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ Κυριάκου Στυλιανός, Ονουφρίου Μιχαήλ και Κραμπιάς Ανδρέας, κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται Ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς του η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 12 έως και 17 Μαρτίου 2019, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα 12 έως και 17 Μαρτίου 2019.

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Κυριάκου Στυλιανός, Ονουφρίου Μιχαήλ, Κραμπιάς Ανδρέας, Αναστασία  Μουμιάδου και Μαρία Σιρίδου περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μπαλάσκας Αθανάσιος , Μαύρου Μαρία, Μοσχοτόγλου Στυλιανός, Παππάς Νικόλαος και Αρτεμιάδης Ιωάννης περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Σακελλαροπούλου Χαρά, Παλαπέλλας Ηλίας, Γιωτάκος Γεώργιος, Σιρίδου Μαρία και Μιχαηλίδου Ελένη περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Κότιος Κωνσταντίνος, Καλτσούνης Ηλίας, Μουμιάδου Αναστασία, Μπαμπούση  Γλυκερία και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Παπάζογλου Νικόλαος, Παπάζογλου Χριστίνα, Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Τσακαλίδης Νικόλαος, Μουμιάδου Αναστασία, Μαύρου Μαρία και Σιρίδου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Αλάμπεης Δημήτρης, Ζλατίντσης Παντελής και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

Καθώς και από Τρίτη έως Κυριακή 17:00 έως 19:30 ο Χαράλαμπος Βασίλης.
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019,
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
Σάββατο 16 Μαρτίου 2019
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 από 17:00 με 21:00 η Δουκάκη Ελευθερία

αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των εθελοντών μη μελών, όπως αναγράφεται
στο Θέμα 1 και η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφεται
στο Θέμα 2.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας

Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: