Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 33 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Απριλίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2019 και ώρα 15:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα από Πέμπτη 02 Μαΐου έως Κυριακή 05 Μαΐου 2019.

Πέμπτη 02 Μαΐου 2019 εθελοντική προσφορά των: Ζλατίντσης Παντελής, Αλάμπεης Δημήτριος, Μιχαηλίδου Ελένη και Σιρίδου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Παρασκευή 03 Μαΐου 2019: Κότιος Κωνσταντίνος, Καλτσούνης Ηλίας, Μουμιάδου Αναστασία, Μαύρου Μαρία και Σιρίδου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Σάββατο 04 Μαΐου 2019: Τριανταφύλλου Αναστάσιος, Αμήτσας Δημήτριος Σαλαβράκος Διονύσιος, Μουμιάδου Αναστασία, Μαρία Μαύρου και Σιρίδου Μαρία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Κυριακή 05 Μαΐου 2019: Σάρμης Γεώργιος, Βλαϊκούδης Άγγελος και Μαύρου Μαρια, περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Καθώς και από Πέμπτη έως Κυριακή 18:00 έως 20:30  ο Ασπρούδης Χρήστος,

αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των εθελοντών μη μελών, όπως αναγράφεται η τοποθέτηση των εθελοντών – μη μελών όπως αναγράφεται στο Θέμα 1.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας

Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της
Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: