Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Aποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη
Θέμα 2: Tοποθέτηση εθελοντών μη μελών

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 05 Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 13:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη.

Μετά από γραπτή αίτησή τους για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.:

Καλλιφατίδης Γεώργιος, Σύρπας Νικόλαος και Θαλασσινός Φώτιος,

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.,

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες αλλά όπως επίσης και εκπαίδευση, εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, σε άτομα Κοινωνικά ευάλωτα αλλά, καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., για το διάστημα από Τρίτη 06 Νοεμβρίου 2018 έως Κυριακή 11 Νοεμρίου 2018.

Τρίτη 06 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Θεοφυλακτίδης Απόστολος, Μαρκόπουλος Ιωάννης, Τόλιας Δημήτρης και Καλαϊτζή Βασιλική περί των ωρών 14:00 έως 16:00 και 21:00 έως 01:00,
Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Γεωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσης, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 10:00 έως 12:00 και 21:00 έως 01:00,
Πέμπτη 08 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σιρίδου Μαρία, Μαύρου Μαρία, Μπαμπάρης Ιωάννης, Σακελλαροπούλου Χαρά και Παλαπέλας Ηλίας περί των ωρών 15:00 έως 17:00 και 21:00 έως 01:00,
Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Καλαϊτζή Βασιλική, Σιρίδου Μαρία, Μαύρου Μαρία, Καλλιφατίδης Γεώργιος, Σύρπας Νικόλαος και Θαλασσινός Φώτιος περί των ωρών 10:00 έως 11:00 και 21:00 έως 01:00.
Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σαλαβράκος Διονύσιος, Αμήτσας Δημήτριος, Τριανταφύλλου Αναστάσιος, Καλαϊτζή Βασιλική, Μαύρου Μαρία και Σιρίδου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00 και
Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Μιχαηλίδου Ελένη, Αλάμπεης Δημήτριος και Ζλατίντσης Παντελής.

αποφασίζεται ομόφωνα
η αποδοχή των εθελοντών όπως αναγράφεται στο Θέμα 1,
και η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, όπως αναγράφεται το Θέμα 2.
Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: