Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 12 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 12 Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες αλλά όπως επίσης και εκπαίδευση, εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, σε άτομα Κοινωνικά ευάλωτα αλλά, καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., για το διάστημα από Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 έως Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018.

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σαρμής Γεώργιος, Βλαϊκούδης Άγγελος και Καλαϊτζή Βασιλική, περί των ωρών 14:00 έως 16:00 και 21:00 έως 01:00,
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Γεωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσης, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος και Μιχαηλίδου Ελένη, περί των ωρών 10:00 έως 12:00 και 21:00 έως 01:00,
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Μαύρου Μαρία, Σιρίδου Μαρία, Μπόϊκος Χρήστος και Παρλαπάνης Ζαχαρίας, περί των ωρών 15:00 έως 17:00 και 21:00 έως 01:00,
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Κότιος Ηλίας, Καλτσούνης Ηλίας,Καλαϊτζή Βασιλική, Σιρίδου Μαρία, Μαύρου Μαρία, περί των ωρών 10:00 έως 11:00 και 21:00 έως 01:00.
Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σαλαβράκος Διονύσιος, Αμήτσας Δημήτριος, Τριανταφύλλου Αναστάσιος, Καλαϊτζή Βασιλική, Μαύρου Μαρία και Σιρίδου Μαρία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00 και
Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Αλάμπεης Δημήτριος, Ζλατίντσης Παντελής και Μιχαηλίδου Ελένη.

αποφασίζεται ομόφωνα την τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, όπως αναγράφεται το Θέμα 1.
Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: