Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 13 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών.
Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη.

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.:

Νικολόπουλος Παναγιώτης, Μπάκου Θεοδώρα και Βλαχόπουλος Νικόλαος,

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 20 έως και 25 Νοεμβρίου 2018 περί των ωρών 22:00 και 01:00 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες αλλά όπως επίσης και εκπαίδευση, εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, σε άτομα Κοινωνικά ευάλωτα αλλά, καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., για το διάστημα από Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 έως Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Νικολόπουλος Παναγιώτης, Μπάκου Θεοδώρα, Βλαχόπουλος Νικόλαος και Καλαϊτζή Βασιλική, περί των ωρών 14:00 έως 16:00 και 21:00 έως 01:00,

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Γεωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσης, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσιος, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος και Μαύρου Μαρία, περί των ωρών 10:00 έως 12:00 και 21:00 έως 01:00,

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σιρίδου Μαρία, Μιχαηλίδου Ελένη, Μοσχότογλου Στυλιανός, Παππάς Νικόλαος και Αρτεμιάδης Ιωάννης, περί των ωρών 15:00 έως 17:00 και 21:00 έως 01:00,

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σύρπας Νικόλαος, Καλλιφατίδης Γεώργιος, Καλαϊτζή Βασιλική, Σιρίδου Μαρία, Μαύρου Μαρία και Μοσχίδης Αρχοντής, περί των ωρών 10:00 έως 11:00 και 21:00 έως 01:00.

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Παπάζογλου Νικόλαος, Τριανταφυλλίδης Δημήτριος, Καλαϊτζή Βασιλική, Μαύρου Μαρία, Σιρίδου Μαρία και Μοσχίδης Αρχοντής και περί των ωρών 21:00 έως 01:00

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Αλάμπεης Δημήτριος, Ζλατίντσης Παντελής και Μαύρου Μαρία.

αποφασίζεται ομόφωνα την τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφεται το Θέμα 1.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Πρόεδρος Ταβητίδης Χρήστος
Γραμματέας Καραγιάννης Ανδρέας
Ταμίας Κώστας Αθανάσιος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν