Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών.
Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 17 Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 13:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, Μπαμπούση Γλυκερία, Τζήκας Θεόδωρος και Μουμιάδου Αναστασία,

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε -Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 18 Δεκεμβρίου 2018 έως και 23 Δεκεμβρίου 2018 περί των ωρών 22:00 και 01:00 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες αλλά όπως επίσης και εκπαίδευση, εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, σε άτομα Κοινωνικά ευάλωτα αλλά, καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα από Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 έως και Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018.

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Μπούκος Χρήστος -Καλλίνικος, Παραπάνης Ζαχαρίας, Καλαϊτζή Βασιλική και Σιρίδου Μαρία, περί των ωρών 12:00 έως 13:00 και 21:00 έως 01:00,

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Γεωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσιος, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσιος, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Καλαϊτζή Βασιλική και Μουμιάδου Αναστασία, περί των ωρών 10:00 έως 12:00 και 21:00 έως 01:00,

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Μπαμπούση Γλυκερία, Μιχαηλίδου Ελένη, Τζήκας Θεόδωρος, και Σάρμης Γεώργιος, περί των ωρών 18:00 έως 19:00 και 21:00 έως 01:00,

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Καλτσούνης Ηλίας, Κότιος Κωνσταντίνος, Μουμιάδου Αναστασία, Σιρίδου Μαρία και Μαύρου Μαρία, περί των ωρών 15:00 έως 16:00 και 21:00 έως 01:00.

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Αμήτσας Δημήτριος, Σαλαβράκος Διονύσιος, Τριανταφύλλου Αναστάσιος, Μουμιάδου Αναστασία, Σιρίδου Μαρία, και Μαρία Μαύρου, περί των ωρών 21:00 έως 01:00 και

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Μαρία Μαύρου, Ζλατίντσης Παντελής και Αλάμπεης Δημήτριος.

αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των εθελοντών μη μελών, όπως αναγράφεται στο Θέμα 1 και η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφεται στο Θέμα 2.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: