Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 8 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 22 Οκτωβρίου του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.:

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.:

Αρτεμιάδης Ιωάννης, Παππάς Νικόλαος, Μοσχοτόγλου Στυλιανός, Ιωαννίδου Κυριακή, Παραπάνη Ζαχαρία, Μπόϊκος Χρήστος-Καλλίνικο, Μαύρου Μαρία, Καλαϊτζή Βασιλική, Τσακαλίδη Νικόλαου, Παπάζογλου Νικόλαου, Παπάζογλου Χριστίνας, Κοταρίδη Κωνσταντίνου, Βλαϊκούδη Άγγελου, Σαρμής Γεώργιος, Σιρίδου Μαρία, Καλτσούνη Ηλία, Κότιου Κωνσταντίνου, Αλάμπεης Δημήτρης, Ζλατίντσης Παντελής, Γεωργάκης Ιωάννης, Ευα;γγέλου Δυονύσιος, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Παναγιώτου Δυονύσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Μιχαηλίδου Ελένη, Αμπουσικέ Νάντια – Κωνσταντίνα, Κουκουλάκης Χρήστος, Χρηστοφορής Στυλιανός, Τριανταφυλλίδης Δημήτριος, Αγγελίδης Μάξιμος, Χαλκιάς Νικόλαος, Αμητσάς Δημήτριος, Σαλαβράκος  Διονύσιος και Τριανταφύλλου Αναστάσιος, Μπαμπάρης Ιωάννης, Παλαπέλας Ηλίας, Σακελλαροπούλου Χαρά και Κυρτσούδης Νεκτάριος,

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.,

αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της εθελοντικής τους προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες αλλά όπως επίσης και εκπαίδευση και εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, αλλά και την εξάσκηση αυτών, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα και γίνει δεκτή η παρουσία των εθελοντών α) Μποίκου Χρήστου-Καλλίνικου β) Ζαχαριά Παραπάνη και γ) Καλαϊτζή Βασιλικής, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ. στις 23/10/2018 15:00 με 17:00 και 22:00 και 01:00 περίπου.

Η αποδοχή η παρουσία και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.,

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν