Επι.Νο.Ο

Η Κοιν.σ.επ. «ΕΠΙ.ΝΟ.Ο» δημιουργήθηκε ως νομική μορφή τον Ιούλιο του 2015 βάσει του νόμου 4019/2012, από επτά κοινωνικούς εταίρους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ενεργοί πολίτες σε περιβαλλοντικές οργανώσεις , όλοι όμως έχοντας ως φιλοσοφία την κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.

Το καταστατικό μας είναι εγκεκριμένο από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, με A.M.K.E Δ00729 και είμαστε αδειοδοτημένοι για την ανακύκλωση και μεταφορά μη επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ οι οποίοι είναι:

Ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών:

Αναβάθμιση του επιπέδου και του ρόλου της επικοινωνίας με ταυτόχρονη αξιοποίησή της για την επίλυση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων.

Διάδοση της ιδέας του Εθελοντισμού. Συγκρότηση εθελοντικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετοχή κι ανάπτυξη ανθρώπινων δικτύων και θεσμών αλληλεγγύης. Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνής δράσεις ανθρωπιστική και αναπτυξιακής βοήθειας.

Οικοανάπτυξη, αειφόρος ανάπτυξη κι οικοπροστασία:

Διάδοση και υποστήριξη της ανακύκλωσης.

Ενημέρωση και υποστήριξη δράσεων για τη υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις αλόγιστες ανθρώπινες ενέργειες.

Προστασία των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και των αδέσποτων ζώων στο αστικό.

Συμμετοχή στον σχεδιασμό πράσινων πόλεων.

Η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει είτε αυτός ο ίδιος είτε με την συνεργασία ημεδαπών και αλλοδαπών ομοίων φορέων επιχειρήσεων , οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Απασχόληση άνεργων ατόμων για οικοτουριστικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ξενοδοχεία της περιοχής μας.

Δημιουργία καταφυγίου οικόσιτων στο Νομό επισκέψιμο από όλους όπου θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τα οικόσιτα και την λειτουργία των καταφυγίων όπου και εκεί θα υπάρξουν θέσεις εργασίας και απασχόλησης σε συμπολίτες μακροχρόνια άνεργους και κοινωνικά αποκλεισμένους.

Στον κοινωνικό τομέα συνεργάτες μας ιατροί και οι εθελοντές μας στηρίζουν ψυχολογικά αλλά και με όσα μέσα διαθέτουν συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη με την δημιουργία αλυσίδας αλληλεγγύης σε συνεργασία με επιχειρήσεις διατροφής και εστίασης ιδιαίτερα στις ασθενείς οικονομικές τάξεις. Οργάνωση παραγωγικών αγροκτημάτων και απασχόληση των πολιτών στον τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Ο παρών συνεταιρισμός δύναται να συμμετέχει σε ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία (ΕΣΕ) εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των κανονισμών ΕΟΚ αριθ.2137/85 και κανονισμό ΕΚ αριθ.2157/2001 καθώς και της οδηγίας 2005/56/ΕΚ

6972009804
epinoo24@yahoo.gr

Did you like this? Share it: