Ευρωδιαχείριση

Οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

  1. Η οικονομική διαχείριση κτιρίων, συγκροτημάτων, ξενοδοχείων, εμπορικών επιχειρήσεων, αθλητικών και λοιπών εγκαταστάσεων, ο επιμερισμός και η είσπραξη των δαπανών λειτουργίας τους.

  2. Οι καθαρισμοί, εξυγιάνσεις, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συναφών με την εξυγίανση, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

  3. Η ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση, διαμόρφωση, δομική υποστήριξη και κάθε είδους οικοδομική και οικοδομική εργασία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, οικήματος και κατασκευής.

  4. Η μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, μίσθωση, εκμετάλλευση κάθε είδους επαγγελματικής ή ιδιωτικής εγκατάστασης, οικοδομής, ή άλλου έργου. Για την επίτευξη του στόχου και του σκοπού, η εταιρία δύναται να αποκτά ακίνητα και να ανεγείρει οικοδομές επί των ιδίων ή κατ΄ εργολαβία οικοδομικών έργων, είτε κατ΄ αντιπαροχή εντός και εκτός Ελλάδας.

  5. Η ανακύκλωση, η μεταποίηση, η τυποποίηση, το εμπόριο και η προώθηση προϊόντων, οικολογικών ή εναλλακτικών ή φιλικών στο περιβάλλον, ή εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, ή δίκαιου εμπορίου ή εναλλακτικού εμπορίου.

  6. Οι κάθε είδους λογιστικές εργασίες και εργασίες χρηματοπιστωτικής διαχείρισης.

  7. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, τυποποίηση, η αντιπροσώπευση, η διάθεση, η διανομή, προώθηση, προϊόντων, εμπορευμάτων, ειδών, υλικών ή υπηρεσιών, μηχανημάτων, καινοτόμων ή πρωτότυπων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των ιατρο-παρα-φαρμακευτικών), και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

  8. Η οργάνωση και η διαχείριση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, catering και λοιπών συναφών εκδηλώσεων.