Η Τέχνη Στο Παλιό Λιτρίβι

Η “Τέχνη στο Παλιό Λιτρίβι”, για τους φίλους απλά Λιτρίβι, είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τον Πόρο και δράση σε όλη την επικράτεια, που σκοπό έχει να αγκαλιάσει κάθε ειλικρινή και ουσιαστική έκφανση της τέχνης και του πολιτισμού. Ειδικότερα, σκοπός του Λιτριβιού είναι “η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, εκπαίδευση, περιβάλλον, οικολογία κ.ά.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης”.

Στους δύο χώρους του, στον Πόρο και στην Ηλιούπολη, το Λιτρίβι φιλοξενεί ανθρώπους, ιδέες και δράσεις. Ένα από τα πιο παλιά λιοτρίβια του Πόρου, ανακαινισμένο στο πνεύμα του παραδοσιακού οικισμού, ανοίγει τις πόρτες του για να στεγάσει κάθε μορφή διαλόγου που έχει σαν αφετηρία και σαν προορισμό τον πολιτισμό. Ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εργαστήρια με αντικείμενο τη θεωρία και την πράξη της τέχνης. Στην Ηλιούπολη, 2′ από το σταθμό μετρό Αλίμου, ένας φωτεινός χώρος με ξύλινο πάτωμα στεγάζει τον αθηναϊκό παλμό της καρδιάς του Λιτριβιού, με σεμινάρια/εργαστήρια, προβολές και δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ των δύο χώρων υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος, όπως αυτός που (θα έπρεπε να) υπάρχει ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την περιφέρεια, στην πόλη και στην ύπαιθρο.

“Art in the Old Olive Press”, simply Litrivi for our friends, is a non for profit Social Cooperative, seated on Poros island with activities everywhere in Greece. It aims to embrace every sincere and substantial facet of art and culture. In particular, Litrivi’s objective is “the production of products and the provision of services for the fulfilment of the needs of collectivity (culture, education, environment, ecology etc) that promote the local and collective interest, the promotion of employment, the enforcement of social cohesion and the empowerment of the local or regional development.”

In its two venues, on Poros Island and in Ilioupoli, Athens, Litrivi welcomes people, ideas and actions. One of the oldest olive presses of Poros, renovated to the spirit of the traditional settlement, opens its doors to all forms of dialogue that has culture as starting point and destination. The venue can host exhibitions, cultural events and workshops on art theory and practice. In Ilioupoli, Athens, 2′ from the underground station of Alimos, a space with wooden floor and big windows shelters the athenian heartbeat of Litrivi, with seminars/workshops, viewings and actions of cultural and social interest. The two venues interact with each other, in the way that the capital and the periphery or the city and the countryside (should) interact.

Περιοχή: Πόρος
Email: stopaliolitrivi@gmail.com
Phone: 2298022378
Fax:
url: http://www.stopaliolitrivi.gr