Μοδούσα

«Μόδι» είναι εθιμική μονάδα βάρους στην Μυτιλήνη, περίπου ίση με 640 κιλά παλαιότερα και κάπου περίπου 500 κιλά σήμερα. Ένα δένδρο ελιάς όλοι θα ήθελαν να παράγει τόσο πολύ καρπό, και τότε θα λέγαμε ότι αυτή η συγκεκριμένη ελιά είναι «μοδούσα». «ΜΟΔΟΥΣΑ» ονόμασαν την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση οι παραγωγοί της Γέρας Μυτιλήνης, ευχόμενοι η Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ να είναι «παραγωγική».

Από την Τετάρτη, 30/7/2014 τα πρώτα εννέα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ ξεκίνησαν τις διαδικασίες αναγνώρισης του νέου Συνεταιρισμού τους, της Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ, μετά από 2 μήνες περίπου συναντήσεων και τακτικών συζητήσεων κάθε Τετάρτη. Και οι προγραμματισμένες συναντήσεις συνεχίζονται, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε κάθε συλλογική προσπάθεια που απαιτεί συμμετοχή και εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων, στην επίτευξη σωστών αποτελεσμάτων.

Σκοπός του Συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, κυρίως μέσω της αύξησης της απασχόλησης στην Λέσβο. Για την ευόδωση των σκοπών του η Κοιν.Σ.Επ. ΜΥΔΟΥΣΑ μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ενδεικτικά οι στόχοι της Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ εξειδικεύονται στην:

Αναζήτηση & Εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού υλικού για αυτόχθονα φυτά.
Εξασφάλιση επαρκούς εμπορεύσιμης ποσότητας τοπικών αγροτ. προϊόντων.
Υποστήριξη αξιοποίησης όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Λέσβου.
Υποστήριξη συστήματος μεταφοράς καλλιεργητικής τεχνογνωσίας, καλών γεωργικών πρακτικών, εφαρμογής καινοτομιών, πρωτοκόλλων καλλιέργειας και κοινής χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού.
Λειτουργία συστήματος Τοπικής Αγροτοδιατροφικής Αλυσίδας στην Λέσβο.
Αναζήτηση, Προστασία, Υποστήριξη, Ανάδειξη, Προώθηση και Αξιοποίηση των τοπικώς παραγόμενων φημισμένων αγροτικών τροφίμων της Λέσβου.
Η με συνέπεια, συνέχεια & ποιότητα τροφοδότηση αγροδιατροφικής αλυσίδας.
Ανάπτυξη-υποστήριξη συστήματος ταυτοποίησης-πιστοποίησης.
Υποστήριξη δημιουργίας Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας τροφίμων, παραγώγων αυτών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λέσβου σε βιοποικιλότητα, μικροκλίμα και πολιτισμό, με όλους τους πιθανώς εμπλεκόμενους, όπως παραγωγούς, μεταποιητές, πωλητές, πολιτιστικούς & πιστοποιητικούς φορείς, παρόχους υπηρεσιών εστίασης-φιλοξενίας-δραστηριοτήτων, κλπ.
Ιδιαίτερη Φροντίδα για το τοπίο και το περιβάλλον της Λέσβου.
Συνεργασία με άλλες συλλογικότητες της Λέσβου & εμπειρογνώμονες για την εξασφάλιση μελετών αγοράς, τοπικών φημισμένων τροφίμων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών, δραστηριοτήτων προβολής κλπ
Εκπαίδευση-Κατάρτιση και πληροφόρηση όλων των μελών και συνεργατών της, ώστε να μπορούν να συμβάλουν ενεργά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του Συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ και επαρκής ενημέρωση της κοινωνίας, ιδιαίτερα των νέων και των φορέων της κοινωνίας, καθώς και της κοινής γνώμης για την φύση του συνεργατισμού, την λειτουργία και τους σκοπούς των Κοιν.Σ.Επ. και τα ωφελήματα που προσφέρει η κοινωνική οικονομία.

Η λειτουργία του Συνεταιρισμού ΜΟΔΟΥΣΑ διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

την προαγωγή κοινωνικής ωφέλειας μέσω προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών,
την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
την χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης,
την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με αυτάρκεια & βιωσιμότητα.
την προσπάθεια για αύξηση του εθνικού προϊόντος, της αναδιανομής του εισοδήματος και της προώθησης προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
την στενή συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δομές της κοινωνικής οικονομίας και άλλες τοπικές συλλογικότητες με κοινωνικούς σκοπούς, όπως η ΑΜΚΕ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ, ο ΠΑΝΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ κλπ

Τηλέφωνο 2251051950
Email info@modousa.gr
Ιστότοπος http://www.modousa.gr

Did you like this? Share it: