Οικογένεια

“Η εν λόγω κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει ως επιδίωξη (σκοπό) το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Η ΚοινΣΕπ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πολυτέκνων Αιγιαλείας και είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα κέρδη δεν διατίθενται στα μέλη του, αλλά διατίθενται: α) για την δημιουργία αποθεματικού κατά 5%, β) στους εργαζομένους της επιχείρησης ως πριμ παραγωγικότητας το 25% και το υπόλοιπο 70% διατίθεται για νέες δραστηριότητες με σκοπό πάντα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η συνεταιριστική μερίδα προσδιορίστηκε στο ύψος των 50,00 ευρώ και κάθε μέλος δύναται να πάρει έως πέντε (5) συνεταιριστικές μερίδες, πλην όμως θα έχει δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.Μέλη εκτός πολύτεκνους τρίτεκνους άνεργους κλπ. μπορεί να γίνει και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.”

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αιγιάλεια 251 00, Ελλάδα
26910-20898 και 26910-24395 εργάσιμες ώρες

Did you like this? Share it: