Ο Κοχλίας

Το συνεταιριστικό φροντιστήριο ”Κοχλίας” αποτελεί την υλοποίηση ενός εγχειρήματος για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων προς τους Ρεθυμνιώτες μαθητές. Ο Κοχλίας ως αστικός κοινωνικός συνεταιρισμός για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον πολιτισμό μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας αποδέχεται και διευρύνει το δίκτυο που έχουν δημιουργήσει άλλοι συνεταιρισμοί για την αλληλέγγυα οικονομία και το εμπόριο, με σκοπό την ανάδειξη της ανθρώπινης εργασίας μέσω των συλλογικοτήτων.

    Η επιτακτική ανάγκη των σημερινών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών μάς οδήγησαν στην ίδρυση ενός συνεταιρισμού εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του οποίου δημιουργούνται θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης για τους εργαζόμενους. Αυτή η μορφή οργάνωσης και διαχείρισης επιτρέπει τη διατήρηση των διδάκτρων σε προσιτές τιμές με οικονομικά πακέτα για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι ή πολύτεκνοι) σε συνδυασμό με υψηλή παρεχόμενη γνώση.

   Ως συνεταιριστικό φροντιστήριο επιδιώκουμε, πρώτα απ’ όλα, μια θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του και ταυτόχρονα με τους μαθητές του. Η διαδικασία της μάθησης οφείλει –όπως πρέπει να είναι– ποιοτική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών. Με έμφαση στην ποιότητα και σε μια ευρύτερη πολιτισμική ανάπτυξη του ατόμου-μαθητή, επιδιώκουμε να προσφέρουμε μια ολόπλευρη και ολοκληρωμένη στήριξη στους μαθητές αποφεύγοντας τη μονοδιάστατη, μη δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω της συνδυαστικής χρήσης παιδαγωγικών μεθόδων και την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαίδευση (π.χ. διαδραστικοί πίνακες, χρήση Η/Υ) σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του μαθητή, η μύησή του στη διαδικασία της μάθησης και εν τέλει η κατάκτηση της γνώσης μέσω της βιωματικής μάθησης.

  • Επιμενίδου Μαρούλη 48
  • 74100, Ρέθυμνο
  • τηλ. 2831025170
  • email okoxlias@gmail.com
  • http://koxlias.org/
Did you like this? Share it: