Παροίνιος Ωδή Πρόσκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευση

Αθήνα 14/03/2018 Προς : Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Παροίνιος Ωδή

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευση

Κύριοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Παροίνιος Ωδή σε εφαρμογή του άρθρου 14 και άρθρο 13 παρ.ε του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 14/03/2018,

Συγκαλεί Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, την Παρασκευή 30/03/2018, στην έδρα της, επί της οδού Αγίου Χαραλάμπους 1, Αθήνα και ώρα ενάρξεως την 12:00 πμ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2017
Παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού (οικονομικού απολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017
Ανάγνωση προγράμματος δράσης έτους 2018 και προϋπολογισμό 2018

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος Νικολάου Αναστασίου
Γεν.Γραμματέας Παντελοπούλου Μαρία

Did you like this? Share it: