Πολύγυρος για τον κοινωνικό αποκλεισμό

Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα που την ασκεί πάντα με γνώμονα και προς όφελος των κοινωνικά αποκλεισμένων.

Επιχειρησιακός Βραχίωνας του Φορέα Ομπρέλα των Ιδρυμάτων Πρόνοιας και Φορέων Κοινωνικού Αποκλεισμού

1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής, ΤΚ 63100 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
2. Με απόφαση της Διοικούσας του Επιτροπής, ο συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων και αναγκών σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό καινοτόμων δραστηριοτήτων σε πεδίο επίσης της εκπαίδευσης, της οικολογίας, του πολιτισμού και σε άλλους τομείς δραστηριότητας με στόχο και την προαγωγή του συλλογικού συμφέροντος στην αξιοποίηση τοπικών και άλλων προϊόντων διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων που προάγουν το συλλογικό συμφέρον, προωθούν την απασχόληση ενδυναμώνουν την συνοχή και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

koinsephalkidiki@yahoo.gr

Did you like this? Share it: