Πρότασις

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΠΡΟΤΑΣΙΣ είναι Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ » και το διακριτικό τίτλο « ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» όπως ισχύει σήμερα, με Α.Μ.Κ.Ε του Μητρώου Κοινωνικής επιχειρηματικότητας, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα.

Πιο συγκεκριμένα η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ δραστηριοποιείται : Έκδοση εντύπων περιοδικών, άσκηση διαφημιστικών εργασιών, γραφικών τεχνών και συναφών ειδών. Η έκδοση, εκτύπωση, πάσης φύσεως εκμετάλλευση, αποστολή και διακίνηση με οποιοδήποτε μέσο κάθε είδους εντύπου περιοδικού, βιβλίου, συγγράμματος, εφημερίδας, cd και κάθε συναφούς είδους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Διοργάνωση τεχνολογικών συνεδρίων και ημερίδων, εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος με σκοπό τη σύμπραξη της ακαδημαϊκής έρευνας, της βιομηχανικής παραγωγής και του εξειδικευμένου προσωπικού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχος είναι η δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας μέσα από τη γνωριμία της ακαδημαϊκής έρευνας και των πρωτότυπων ιδεών με τα στελέχη επιχειρήσεων για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων απαιτήσεων τους σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Did you like this? Share it: