Συνέργεια

i) Βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο προώθησης της οποίας ασκεί δραστηριότητες οι οποίες: α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, και γ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών και εξειδικεύονται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών:

α. Προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μέσω της διενέργειας σχετικών μελετών, ενεργειών προώθησης της πράσινης ανάπτυξης και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών, με τη διενέργεια ημερίδων, σεμιναρίων και έκδοσης έντυπων ή ηλεκτρονικών μέσων.

β. Ανάπτυξης δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας, μέσω υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, καθώς και εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, με έμφαση σε εκείνες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, mentoring, coaching, χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών για την ανάπτυξη και προώθηση καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, κ.α.).

γ. Εναλλακτικού, θεματικού και ήπιου τουρισμού, μέσω δραστηριοτήτων πολιτισμικού, θρησκευτικού και γαστρονομικού τουρισμού και αγροτουρισμού, με δράσεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): Οργάνωσης και προβολής πολιτισμικών θεσμών, δρώμενων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων – Ανάδειξης προσκυνηματικών και θρησκευτικών μνημείων και τόπων και οργάνωσης και προβολή τους σε δίκτυα – Διατήρησης και ανάδειξης στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής – Ανάδειξης και προώθησης της ελληνικής κουζίνας, του αγροτοδιατροφικού κλάδου και του γαστρονομικού τουρισμού.

δ. Προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω ενεργειών ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας και της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς (έθιμα, τοπικά προϊόντα, πολιτιστικό τοπίο) και της απόκτησης ποιοτικών σημάτων για την προστασία των τοπικών προϊόντων.

ε. Σχεδιασμού και διάθεσης καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των ΤΠΕ και της δημιουργίας νέων ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου, προστιθέμενης αξίας και με εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

ii) Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, με δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, που εξειδικεύονται σε:

α. Υπηρεσίες σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την υποβοήθηση στην αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωσή τους, μέσω ένταξης σε προγράμματα κοινωνικών παροχών και σίτισης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, κατ’ οίκον νοσηλευτικής μέριμνας, οικιακής υποστήριξης για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης και καθημερινότητας, βοήθειας και συνοδείας, κ.α.

Σωκράτους 21- Άνω Λιόσια
τηλ 694 441 7650
www.sinergeiakoinsep.gr

Did you like this? Share it: