Συν-πραξη

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ» Η Κοιν.Σ.Επ. «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ» έχει έδρα την Π.Ε. Εύβοιας, ιδρύθηκε το 2012 και είναι Μέλος του Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης (Αριθμός Μητρώου Δ00065 και Πιστοποιητικό Μέλους 7041/396/06.04.2015).

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ», δημιουργήθηκε από ομάδα ατόμων με πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και εν γένει την αγορά εργασίας και την τοπική – περιφερειακή ανάπτυξη.

Την ομάδα αποτελούν 5 μέλη – Οικονομολόγοι, Μηχανολόγοι, Γεωλόγοι, κ.λ.π., κάτοχοι, στην πλειοψηφία τους, μεταπτυχιακών τίτλων – που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως εκπαιδευτικοί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ως στελέχη υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ με έμφαση στην κατάρτιση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ως μελετητές ερευνητές σε θέματα απασχόλησης και ανάπτυξης.

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ», διοικείται από 3μελή Διοικούσα Επιτροπή.

1. Σκοπός της ΚοινΣΕπ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

2. Ειδικότερα, η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, κ.α.), που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών της, μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ» δραστηριοποιείται στα ακόλουθα:

Επιμόρφωση και πληροφόρηση για την συνεταιριστική παιδεία και την κοινωνική οικονομία
Διοργάνωση ημερίδων – συνεδρίων κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
Πραγματοποίηση ερευνών και εκπόνηση μελετών
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
Ανάπτυξη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής
Προώθηση της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης

Οδός Μύτικα, Περιοχή «Lilas Villas» Δ. Δ. ΜΥΤΙΚΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ 34100
Τηλέφωνο: +30 22210 90677 & +30 22210 62226
FAX: +30 22210 62267
E-mail: sin-praxi@in.gr

Did you like this? Share it: