3ος Τομέας Αθήνα

παροχή υπηρεσιών μεταφοράς/διανομής κατ’ οίκον και ειδικότερα:

• Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων
• Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)

παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα:

• Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
• Υπηρεσίες ταχυδρομικών πρακτορείων
• Υπηρεσίες σύνταξης καταλόγων διευθύνσεων και υπηρεσίες διεκπεραίωσης ταχυδρομείου
• Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προσωπικό με σύμβαση έργου
• Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ
• Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών
• Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α.

διανομή φαρμάκων

εφοδιαστική με τρόφιμα, βιολογικά προϊόντα επιλεγμένων παραγωγών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με τη χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου.

ανακύκλωση οικιακών υλικών, ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών κλ.π

εκπαίδευση / κατάρτιση ενηλίκων, Συνεταιριστική εκπαίδευση και ειδικότερα:

• Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
• Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων
• Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων

συμμετοχή και διοργάνωση ημερίδων, συναντήσεων, εκδηλώσεων, ομάδων εργασίας, συμποσίων, συνεδρίων, εκστρατειών ευαισθητοποίησης κ.α. με θέματα συναφή με τους στόχους του συνεταιρισμού και ειδικότερα:

• Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιστημονικών ή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

συμμετοχή σε άλλες ανάλογες οργανώσεις, συνεργασία με μορφωτικά και άλλα ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς, δευτεροβάθμιες κοινωνικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αναπτυξιακές συμπράξεις κλ.π

δημοσίευση ερευνών, μελετών, πορισμάτων και αποτελεσμάτων των παραπάνω καθώς και η έκδοση οδηγών, φυλλαδίων, περιοδικών εντύπων, προγραμμάτων, βιβλίων, ψηφιακών δίσκων, μουσικών έργων κ.ο.κ και γενικότερου υποστηρικτικού υλικού με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας και η ενίσχυση τέτοιων μέσων που συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα κοινωνικής συνοχής, καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

συμμετοχή και υλοποίηση αναπτυξιακών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων επιδοτούμενων από εθνικούς ή άλλους πόρους ή μη, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του συνεταιρισμού και στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής.

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και ειδικότερα:

Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

• Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)
• Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
• Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού

Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών
Υπηρεσίες πωλητή αγαθών
Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων

Γραβιάς 10-12,
210-38 09 488

Did you like this? Share it: