Altera Vita

logo-koinsep-cycladesΣτην ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ συμμετέχουμε ως ενεργοί πολίτες, που δραστηριοποιούμαστε στον κοινωνικό ιστό των Κυκλάδων μέσα από δράσεις συλλογικότητας, μέσα από τοπικά δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί και μέσα από θέσεις ευθύνης που έχουμε σ’ αυτές τις διεργασίες.

Σκοπός της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, σκοπός του ΚοινωνικούΣυνεταιρισμούείναι η παραγωγήτοπικών προϊόντων και η παροχήυπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, ιδιαίτερα με δεδομένη την οικονομικήδυσπραγία που περνάει η χώρα μας.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμούεξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους, για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας και της αλληλέγγυας οικονομίας μέσα από

τον πολιτισμό,
το περιβάλλον,
την εκπαίδευση,
της αξιοποίησης τοπικών προϊόντων,
τις παροχές κοινής ωφέλειας,
τις παροχές υγείας,
της πρόληψης και προαγωγής υγείας,
της αξιοποίησης τοπικών προϊόντων,
την διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων,
τον Τουρισμό και την εξωστρέφεια,

επιδιώκοντας σκοπούς που προάγουν το τοπικόκαι συλλογικόσυμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ήπεριφερειακής αειφόρου ανάπτυξης.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ θα βοηθήσει να αναπτυχθούν περαιτέρω αυτές οι δράσεις εξασφαλίζοντας νέες θέσεις εργασίας και καλύπτοντας τους στόχους της κοινωνικής οικονομίας στο νομόμας.

Μέσα απότις προετοιμασίες ξεκινήματος των δράσεων μας, και μάλιστα δράσεων που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και την συμμετοχήμας στο ΔΙΚΤΥΟ του ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, με την θεατρικήμας ομάδα «ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ» εδώκαι 10 χρόνια, θέλουμε να στοχεύσουμε στην εξωστρέφεια και την συνεισφοράμας στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Η συμμετοχήμας ως ενεργόμέλος στο ΕυρωπαϊκόΔίκτυο ΝεανικούΘεάτρου με έδρα την GRENOBLE της Γαλλίας, δίνει την δυνατότητα μεταφοράς ενός διεθνούς φεστιβάλ Θεάτρου, που γίνεται εδώκαι 27 χρόνια στην GRENOBLE της Γαλλίας και που είμαστε στην διαδικασία να το υλοποιήσουμε στην Σύρο τον Αύγουστο υπότην αιγίδα του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ και βεβαίως των κοινωνικών φορέων, του Δήμου, της Περιφέρειας και όσων άλλων θέλουν να συνταχθούν μαζίμας.

Το εργαστήρι δημιουργικής φωτογραφίας της ΚΟΙΝΣΕΠ Κυκλάδων – «Altera Vita» έχει στόχο την εξερεύνηση των εκφραστικών και εννοιολογικών δυνατοτήτων του φωτογραφικού μέσου, μέσα απότην επιλογήκαι ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων και της κριτικής ικανότητας σε σχέση με το σύγχρονο θεωρητικόκαι κριτικόλόγο για την φωτογραφία.Δημιουργία ενεργών φωτογραφικών ομάδων ενήλικων και ανήλικων μέσα απο την διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συναντήσεων και εκθέσεων.

Προσέγγιση της φωτογραφίας στα παιδιάμέσω άλλων τρόπων επαφής και σχέσης με την εικόνα της καθημερινότητας τους που πολιορκείται ούτως ήάλλως με πληθώρα πληροφοριών.

Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικής αρχιτεκτονικής και φυσικής ομορφιάς μέσω φωτογραφικών παραγωγών στην ευρύτερη περιοχήτων Κυκλάδων.

Μέσα στους στόχους της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ είναι επίσης η υλοποίηση προγραμμάτων για μαθητές, με αντικείμενο το περιβάλλον και την οικολογία, με στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες νέους τη δυνατότητα:

Να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους με ευχάριστο και δημιουργικότρόπο.
Να γνωρίσουν την περιοχήπου κατοικούν, τις ομορφιές και τα προβλήματα της, την χλωρίδα και την πανίδα της.
Να συμβάλουν ενεργάστην προστασία του περιβάλλοντος.
Nα γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμότου τόπου που τους φιλοξενεί, να βοηθηθούν στις σχέσεις τους με τους άλλους και με τον εαυτότους, να αποκτήσουν εμπειρίες- γνώσεις για το περιβάλλον και να παρακινήσουν τέλος, κι άλλους να αναλάβουν τέτοιες δράσεις σε εθελοντικήβάση. Μέσα απότέτοια προγράμματα στοχεύουμε να δοθεί η ευκαιρία με ομαδικήδουλειά, οι έφηβοι που θα συμμετέχουν να βιώσουν, να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης και να σχετιστούν με ένα διαφορετικότρόπο με τους καθηγητές, τους δασκάλους, τους γονείς, τους συνομηλίκους.

Επίσης η διάσωση και αξιοποίηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και ιδιαίτερα η μάθηση και ανάδειξη της ναυτικής παραδοσιακής τέχνης.

Η μελέτη και καταγραφήτων τρόπων κατασκευής παραδοσιακών σκαφών.
Η ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη θάλασσα και την προστασία της.
Η ανάπτυξη του αλιευτικούκαι θαλάσσιου τουρισμούσαν προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας που αναζητάνέους τρόπους για να αναπτυχθείμέσα απότην αειφορία και τον σεβασμότης παράδοσης.

Παράλληλα η αγροτικήπαραγωγήμέσα απόσυνεταιριστικόπροσανατολισμό αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών του τόπου μας, η συσκευασία, η μεταποίηση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων, ιδιοπαραγόμενων προϊόντων με την προαγωγήτης οικοτεχνίας, δίνει την δυνατότητα σε νέους ήπαλαιούς αγρότες να ανακαλύψουν μια προστιθέμενη αξία στο εισόδημα τους, που με την τεχνογνωσία και την αξιοποίηση ιδιόκτητης γής των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ θα λειτουργήσει ως καταλύτης, αλλάκαι σαν παράλληλη δράση της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ που στόχο έχει το ΕΥΖΗΝ και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ήδη έχει ξεκινήσει η αξιοποίηση ιδιόκτητων αγροτικών εκτάσεων μελών του Συνεταιρισμού, και η φύτευση αρωματικών φυτών, όπως το φασκόμηλο το θυμάρι και η ρίγανη για την παραγωγή, μεταποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων της Σύρου.
Οι στόχοι μας λοιπόν που περιγράφονται στο καταστατικόμας, εμπεριέχουν αυτόπου εμείς κατανοούμε ως ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και μάλιστα δίνοντας μια διευρυμένη πρόταση, σαν μια δυνατότητα ανάπτυξης ποικιλώνυμων δράσεων, με όχημα την ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ που θα εμπεριέχει κι άλλους ανθρώπους που θα ήθελαν να συνταχθούν στις προτάσεις μας.

Για την ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διεύθυνση – επικοινωνία
Kοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων Altera Vita
A.M.K.E. : Δ00957
Αγρός τ.θ. Ζ01 – 84100 Σύρος
τηλ&φάξ: 22810 88478
ιστός: www.alteravita-cyclades.gr
Facebook: ALTERA-VITA-ΚοινΣΕΠ-Κυκλάδων-458377211031568/
e-mail:alteravitacyclades@gmail.com

Did you like this? Share it: