Knowl

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού Σκοπού «knowl για την Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» είναι ένα δυναμικό συμμετοχικό δίκτυο που βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η knowl δημιουργήθηκε από μια ομάδα οραματιστών, «παιδιών της Ευρώπης», με σημαντική εμπειρία στη δημιουργία και διαχείριση γνώσης και καινοτόμου περιεχομένου, με συνεχή επιδίωξη τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής αποδοτικότητας, καθώς και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στην ανάπτυξη ως θεμελιώδες δικαίωμα όλων.

Η πολυδιάστατη δραστηριότητα της knowl δεν εξαντλείται στην απόκτηση και μεταφορά γνώσης, δεξιοτήτων, συμπεριφορών, ικανοτήτων και τρόπου σκέψης, αλλά προσεγγίζεται στο πλαίσιο μιας κοινής κοινωνικής αποστολής με απώτερο στόχο το συλλογικό όφελος που προκύπτει από την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, για το κοινωνικό σύνολο.

Σκοπός της knowl είναι να διευρύνει τα όρια και τους τρόπους απόκτησης γνώσης, να προσφέρει καινοτόμες μαθησιακές διαδικασίες, να αποτελέσει σημείο αναφοράς ορθών πρακτικών και να προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης και αλληλοεπίδρασης με τις διεθνείς πολιτικές, τα προγράμματα και τις δράσεις, σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Κεντρικός άξονας της δράσης της είναι η μεταφορά και διάχυση του κοινωνικού κεφαλαίου της γνώσης μέσα από νέους τρόπους παροχής κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η δημιουργία κοινωνικά ευαίσθητων διαύλων και συνεργασιών για την αξιοποίηση του κοινωνικού πλούτου της γνώσης, και η δημιουργία «συστάδων γνώσης και εκπαίδευσης» με την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού από όλους τους κοινωνικούς/επιστημονικούς χώρους.

Η μεθοδολογία της knowl δοκιμάζει και αξιολογεί νέες αντιλήψεις και πρακτικές, πέρα από τα καθιερωμένα σχήματα για την ίδια την παραγωγή της γνώσης, με την εμπλοκή φορέων και ατόμων από διαφορετικά πεδία κοινωνικής και οικονομικής δράσης.

Η knowl έχει ήδη καταφέρει να αποτελέσει σημείο συνάντησης και αναφοράς, φορέων και μεμονωμένων ατόμων, μέσω της σύμπραξης του ακαδημαϊκού χώρου, της αγοράς εργασίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και συνεχίζει δυναμικά την πορεία της ώστε να αποτελεί μια ανοιχτή και συμμετοχική δομή συνάντησης όλων των εν γένει ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων.

Συνοπτικά, η knowl προσφέρει εμπειρικά δεδομένα, προτάσεις, κατευθύνσεις και υπηρεσίες, όπως:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Κείμενα προβληματισμού, μελέτες, αναλύσεις, διαβουλεύσεις, συμβουλευτική και καθοδήγηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας (με έμφαση στις γυναίκες, τους νέους, τα άτομα ηλικίας 50 και άνω), της απασχολησιμότητας, του ψηφιακού γραμματισμού, της δια βίου μάθησης, και της ενεργούς γήρανσης.
Παραγωγή, διαχείριση και μεταφορά της γνώσης και δημιουργία «συστάδων γνώσης και εκπαίδευσης».
Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη μαθησιακών διαδικασιών, καθώς και μοντέλων καθοδήγησης και επαγγελματικής ανάπτυξης (Mentoring – Coaching).
Σχεδιασμός και διοργάνωση πιστοποιημένων από το International Coach Federation εργαστηρίων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης (STARS Success Yourself), καθώς και ευρηματικών δράσεων ευαισθητοποίησης και κοινωνικής ένταξης.
Συμμετοχή και διαχείριση ευρωπαϊκών έργων (προβλέπεται και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους).
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο.
Διαδραστικά webinars.
Videos, animation, δραματοποιημένα σενάρια, ντοκιμαντέρ.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες.
Δημοσιεύσεις άρθρων και μελετών.
Διεξαγωγή διαγνωστικών, ενδιάμεσων και τελικών αξιολογήσεων.
Μελέτες έρευνας και αξιολόγησης που εμπίπτουν στις θεματικές ενότητες της knowl.

Κύριος άξονας ανάπτυξης της knowl αποτελεί μία πολυδιάστατη, αλληλοεπιδρώμενη και συνεχώς βελτιούμενη στρατηγική που βασίζεται στην παροχή ποιοτικών καθετοποιημένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, και σε έναν ελεγκτικό/εξελικτικό μηχανισμό που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία για την παροχή υπηρεσιών, δράσεων και εργαλείων υψηλής ποιότητας.

Acharnon 335, 11145, Athens, Greece
E. info@knowl.gr
Τ. +30 210 83 12 868
F. +30 210 67 72 116
http://www.knowl.gr

Did you like this? Share it: